MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Ada Tukang Lontar Ané Ilang di Tengah Lontarné

8 min read

Media Bali/ist Ilustrasi Lontar

Olih Komang Adnyana

Gedé Caraka enu gupuh nelatarang indik perang Bharatayudané ri kala Bhisma megat angkihan, di subané nylempah magaleng panah, dugas nadaksara ia ilang uli kursi tongosné negak. Jeg ilang malecat tusing ada anak nepukin kija kadén lakuna. Ilang jalan mula.

Makejang anaké ané mabalih pabligbagané ento, ané kalaksanayang olih kampus gedé di kotané ento, patitakon saling tolihin. Gedé Caraka sepatutné enu ada ditu, di kursiné di arep, majéjér ajak narawakya-narawakya ané lénan. Kéwala jani ia suba ilang, ngaénang para pangremba acara pabligbagan susastrané saling kipekin, tusing pelut baana ngebunang.

Pangremba acarané nyelang galah akejep ring para sujana, mahasiswa, lan dosén-dosén ané ngamiletin acarané totonan, nunas ampura yan pradé ilangné Gedé Caraka ngaénang pabligbagané lakar kapunggelang. Para pangremba pabligbagané suba mautsaha nélpon nomer hapéné Gedé Caraka, kéwala madingehan hapéné tusing ja aktif buin. Tuah mamunyi tut…tut…tut…tut…lan nomor yang anda hubungi berada di luar jangkauan.

Di luar jangkauan?

Liu anaké pakrimik, nolih narawakyané ané enu masisa tatelu di arep, lan nolih kursiné Gedé Caraka ané enu embang, tusing ada negakin. Di arep kursiné ento, di duur méjané, ada laptopné Gedé Caraka, ané enu ngendih layarné, kéto masé pulpén, buku agénda, lan akropak lontar ané setata abana indeng-indeng sabilang ia kajudi dadi narawakya di acara-acara susastra.

Para pangremba acarané ento maekin i juru rekam, ané uli tuni setata sayaga ngarekam pabligbagané. Laut kabulak-balikang rekamané, buin kabecatang, buin kaundurang, makejang dot nawang kénkén sujatiné ilangné Gedé Caraka. Tepet dugas rekamané majalan di jam rorasé, jeg nadak suba Gedé Caraka ilang, tanpa cihna lan tanpa wangsit nang abedik, ia ilang, cara jin di sinétron-sinétroné.

 

Para pangremba acarané, kéto masé para dosén lan sujanané, ané mula kanténan raketné Gedé Caraka, marasa jengah. Tusing ada ané ngugu ada manusa bisa ilang dadakan tusing pelut baan ngebunang. Makejang maekin i juru rekam, makejang mesuang hapé lakar mamotrék, lakar ngarekam, dugas rekamané ané asli kaputer, kaundurang, kabecatang, kaundurang, bulak balik, kanti rekamané ngédéngang tepet jam roras. Sedek tugelan rekamané ento kaputer adéng-adéng, adéng-adéng sajan kanti nganggon slow motion ané paling adénga, ngenah suba Gedé Caraka uli mara negak biasa di kursiné sedeng mamunyi nisiang mik, laut adéng-adéng awakné nganyenikang, nganyenikang, nipisang, nipisang, kanti gilik, kanti marupa katik, malégod, buin mawak-mawakang, masriut cara andus dupa kasedot, macelep ka tengah keropak lontaré.

OMG! Masiswané manyerit.

OMG gess, OMG, O….M….G

Masiswané ané ngarekam aji hapéné malaib kabucu, ané lénan ngalih bucu lénan, ané lénan buin ngalih bucu lénan. Makejang ngisiang hapéné, limané iteh ngipak-ngipekang hapéné kema mai. Di kénkéné kaatepang ka muané, di kénkéné ia menék nuunang hapéné, ngarepang hapéné ka kursi lan méjané ané jani suba suung, ka anaké mapunduh di juru rekamé, ka para pangrembané ané masebeng becu, ané paling cagcag-cigcig.

OMG gess, O…M…G, gawat gess, sekarang kita lagi live di kampus gess. Salah satu dosen kita hilang gess. Ajaib kali gess. Dan tahu ga gess, ternyata gess, bapak dosen kita yang ganteng itu hilang dan masuk ke dalam lontar gess. Ahli lontar kita masuk ke dalam lontar. Aneh ga gess? Sakti ga gess? Sakti ga? Viralkan gess!

Kéto ia ngroté, sambilanga enu kangin-kauh ngilehang hapé, katututin baan timpal-timpalné ané lénan, ané masé kema mai ngaba hapé. Kondén ada atengah jam vidio ilangné Gedé Caraka suba dadi berita viral, kasenengin olih panyiunan anaké mabalih di Instagram, di Facebook, dija-dija.

Kondén beneh sagét suba ada anak luh marok gantut, mabaju gantut, nadak masé viral, ulian ia glendar-glendir, légad-légod, élag-élog, mangigel kejep-kejep, krejang-krejing, ma-tiktokan, jogéd-jogéd, mapi-mapi cara bapak dosén, buin kejepné sagét makebiet ia ilang, katimpalin musik krejang-krejing, madingehan penyanyiné ngorahang…

Tarik sis…

Semongko!

Suba sagét ia buin makebles ngenah, maganti papayasan, cara anak jaman perang Bharatayuda, mauber-uberan ajak anak mapayas cara Sengkuni.

Tarik sis…

Semongko!

***

Putu Sintawati, kurenané Gedé Caraka, dugas takonina ajak timpal-timpalné ané bareng marasa sedih ulian kélangané bes kaliwat, nuturang suba ada nang telu bulan nénénan, Gedé Caraka itep malajahin lontar-lontar kapatian, kalepasan, lan lontar-lontar ané kasengguh aéng lénan. Sujatiné suba uli pidan sajan ia malajahin saluiring lontar, kéwala mara telung bulan jani ia marasa seken-seken nyidaang makatang apa sujatiné suksman lontar-lontaré ento.

“Bapak marasa ia cara idup padidiina. Tusing seken ada anak rungu tekén lontar. Tusing seken. Liunan madagang!” Kéto Putu Sinta mamunyi, bibihné giet-giet cara sanget sajan maselselan.

“Makejang madagang isin lontar, ngadep kaduegan, laut kaduegané anggona nguluk-nguluk anak lén. Tusing ada ané nyak polos cara bapak, tusing ada. Makejang tuah nganggon lontaré satmaka srana. Srana anggona madagang, anggona ngalih pipis, anggona madagang kaduegan. Apang ngenah sujana, apang ngenah dadi cendekiawan! Ba dingeh ajak makejang!”

Timpal-timpalné ajaka makejang tusing ada bani masaut, lek sajan maningehang. Ené tusing ja juru satuané ané ngédéngang munyi. Tusing! Mula para gina di ceritané nénénan ané ngraos seken-seken kéto. Masuang isin basangné.

“To, to tolih, anaké ané sai-sai ngorahang rungu ajak lontar! Ngorahang ngembahang toyan kaweruhané ngantos ideh-ideh, to tegarang tolih! Ento makejang tuah raos dagangan. Anggona ngalih proyék, anggona nyaup pipis. Yan tusing anggona ngalih proyék, tuah anggona ngédéngang kaduegan! Yan pét pradé misi tulus kenehné ngayah, ento tuah masé pamuputné misi tetujon ané lénan! Benehné anaké ané kéto-kéto ané ilang, boya ja bapak.”

Buin giet-giet Putu Sinta mamunyi, sambilanga misi ngeling sengi-sengi. Timpal-timpalné tusing masé ada nyautin. Kéweh baan nungkulang anak sedeng ngesisiang dakin-dakin basangné.

Silih tunggil timpalné Gedé Caraka, Wayan Manik maniang déwék masaut adéng-adéng.

“Nah tegtegang malu kenehé Mbok, tiang majanji lakar ngalihin sasidan-sidan titiang ajak timpal-timpal tiangé, tiang lakar ngetut pajalané Bli Gedé,”

“Kar kija alihin? Kar bareng macelep ka lontaré? Ba masa sakti? Ba marasa aéng? Suud! Depang kurenan tiangé gén dadi korban!”

Kondén rasa ulung munyiné Wayan Manik sagét suba kasagrep olih Putu Sinta. Wayan Manik ngitukang sirahné.

“Magedi ajak makejang! Magedi! Depang! Depang tiang dini padidi! Kija lakuna dinas-dinas ané pidan ngorahang rungu ajak lontar totonan? Ané nundén kurenan tiangé ngalih kéné ngalih kéto, neliti kéné, neliti kéto? Kija lakuna para pejabaté totonan? Jani kurenan tiangé suba ilang, nyén kar tanggung jawab?”

Sakabesik timpal-timpalné magedi, cara pangidihné Putu Sinta. Ia lantas negak padidi di bataran umahné. Nolih makudang kropak lontar kadén madérék ngebekin umahné. Ia gupuh maekin kropaké sakabesik. Laut diman-dimana kropaké ento. Laut ia jerit-jerit. Kropaké ané orahanga nyedot Gedé Caraka enu masimpen di kampus, dadi barang bukti lan lakar katuréksain olih para sujanané.

Putu Sinta nawang, tusing sepantesné ia jerit-jerit. Gedé Caraka setata ngajahin apang ia dadi yéh telaga ané ening, ané nyidaang dadi tongos bulané malawat cedang, diapin sagétan putek mawarna endut, apang tetep dadi endut ané luwih, tongos i bunga tunjung mentik. Kéwala ia tusing nyidaang ngengkebang kenehné kélangan.

 

***

Gedé Caraka patikaplug malaib, ngliwatin tanah-tanah tuh, akah-akah lanying pacrénggéh, lan punyan-punyanan madon cara don-don keris magantung-gantung. Ia malaib, gagésonan, baju lan awakné telah kena songkét, kulitné mesuang getih, sepatuné dini-ditu kesét, tebek-tebek akah lanying, pipiné dini ditu misi tanah ulian pang keti labuh, lan basangné misi seduk.

Di duriné, makudang-kudang raksasa nguber déwékné, raksasané masenjata maéndahan, ada ngaba gada, ada ngaba cakra, ada ngaba panah, ada ngaba tumbak. Gedé Caraka tusing nyidaang makibeh, tusing masé ia inget, di carita apa kadén déwékné nénénan kapaid, ka jaman apa kadén ia macelep.

Liwat uling raksasané, Gedé Caraka nepuk naga malingkeh, masisik gadang-gadang, layahné nyelép mesuang api, misi majanggar barak, paliat nagané ngémang dugas nepukin déwékné, lan ia ngénggalang buin malaib, nyelepin guminé soléh. Carang-carang punyan kayuné gedé-gedé sajan, tegeh-tegeh, don-doné masé gumbang-gumbang. Sorohan beburoné maéndahan, ada gajah, ada macan, ada kidang, ada bojog, ada buaya.

Lantas ia nepuk anak maperang, anak mapanahan, anak matapa di gunungé, madingehan munyin kakawin, anak majalan nuju undag-undagan nyujuh langit, marérod-rérod. Ia mecik péléngané, mautsaha lakar nginget-ngingetang, carita apa ané suba maid déwékné, ka jaman apa ia bakat macelep, kéwala abedik tusing kena baana ngingetang.

Gedé Caraka ngasisiang hapéné, negarang ia nélpon timpal-timpalné, nélpon kurenané, kéwala tusing masé nyidayang. Sinyal di hapéné tusing ada nyang asetrip. Dija ké déwékné jani? Di jaman apa? Di carita apa? Ia paling meték-metékin, nebag-nebagin, tusing masé bakat baana.

Yan di guminé biasa, yan di kampus, yan ngajak timpal-timpalné, yan nuju dadi narawakya, dadi peneliti, aluh baana ngitukang layahné, jeg kangin kauh karasa nyidaang utekné, ngingetin lan nuluh sejarah susastrané, kéto masé lontar-lontaré, sorohan parwa, prasasti, sorohan kadiatmikan, kawisésan, lan ané lén-lénan, ané juru satuané padidi masé tusing nawang pét pradé sambatina. Kéwala jani, utekné karasa tusing nyidaang majalan. Mirib caritané nénénan, kaweruhané nénénan, mula tondén taén bakat bacana di guminé ané seken. Ento mirib mekada makejang soléh pangenahné.

Gedé Caraka mula nyasan nelebang malajahin susastra-susastra kuno uli telung bulan ané suba liwat. Yan kanti ia nuturang tekén kurenané unduk ia nyasan nawang apa sujatiné suksman sastrané, ento mula saja-saja seken. Ané tusing orahanga tuah, ia suba biasa macelep kecas-kecos sakita keneh ka tengahing lontar, ka tengahing carita, kénkén ja cara anak pesu mulih uli rurungé. Ia suba biasa matemu ajak para gina-para gina ring carita-carita sastra klasiké, nyelag ri tatkala paperangané ngébek, nyempil bareng matutur-tururan ring aji kawisésaané, bengong di samping leluhuré ané sedeng gupuh nyurat prasasti. Ia tusing nawang seken uli pidan sujatiné ia ngelah kabisaan cara kéto, jeg sagétan suba bisa. Ia tusing dot ngranayang kurenané tangkejut lan géwar ulian nawang ngelah somah soléh buka déwékné.

Ané tusing masé caritayanga olih Gedé Caraka tekén kurenané, dugas ia macelep ka silih sinunggil isin lontaré, ada anak ngisiang déwékné lan seken-seken nuturin déwékné: uli jani suud cening nguluk-nguluk aji isin lontar. Suud. Suba tusing pantes cening kija-kija madagang isin lontar, yan tuah anggon cening ngisinin tetujon ceningé néwék. Suud cening mapi-mapi ngembahang yéh kaweruhané, yan tuah cening sujatiné nyampetin embahan yéhé! Suud! Yan mula cening tusing lascarya, tusing nawang suksman susastra! Yan cening enu mabikas kéto, cening lakar tusing nyidayang mulih! Lakar setata dadi caraka! Mangumbara sing nepuk jalan mulih!”

Kéto, tuah kéto papojolan tutur anaké di caritané ento, saha némbet lan ngisiang déwékné tekek, saha nagih mites kanti ia pédél. Tuah bablakasan sajan tutur anaké ento, jani kaceritayang buin ajak juru satuané nénénan, tan pautsaha mayasin nang abedik. Papojolan sajan!

Gedé Caraka buin malaib, raksasané ané mabekel gada, mabekel kléwang, mabekel panah lan tumbak buin ngenah nguber. Bajuné suba telah pasrét-sét pasuranting, sepatuné suba benyah, jalérné suba brésbés, lan muané ngenah porong kaput tanah, kaput endut, kulitné telah magetih. Tusing masé ia nepukin jalan mabalik mulih. Utekné ané biasa ngembahang toyan susastrané jani suba karasa sampet.

 

***

Di guminé ané seken, Instagram lan Facebooké enu ramé olih bapak dosén ané viral lan anak bajang ma-tiktokan, krejang-krejing, kebiat-kebiet ilang.

Tarik Sis…

Semongko!

 

Banyuning, Bukit Padangkeling 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.