MEDIA19 dot ID

Ajeg Bali untuk Indonesia

Sangkaning Bom ring Makassar Angkasa Pura I Nincapang Katreptian ring Bandara

2 min read
Pamargi pengecekan ring bandara sané amargi pengecekan ring bandara sané kakelola olih PT Angkasa Pura I

Pamargi pengecekan ring bandara sané amargi pengecekan ring bandara sané kakelola olih PT Angkasa Pura I. MEDIA BALI/IST

     BADUNG, Média Bali – Sasampun ledakan bom ring Makassar, Rédite Pon Julungwangi (28/3) sané lintang, PT Angkasa Pura I (Perséro) sayan nincapang katreptian ring bandara-bandara sané kakelola ipun. Wénten sia pahan pamargin sané kasiagayang sajeroning nampénin kahanan kaon sakadi inucap.

      “Manajemen Angkasa Pura I digelis nampénin majalaran nincapang pangupaya panreptian ring samian bandara sasampun kauningin wénten pengeboman Makasar ring rahina Rédité kalih rahinané lintang,” baos Diréktur Utama PT Angkasa Pura I (Perséro), Faik Fahmi.

     Utsaha nepasin parikrama kaon punika, nénten lémpas saking kawéntenan bandara sané pinaka objek vital negara, mangda samian poténsi ancaman sida katambakin. Punika mawinan, paiketan ipun sampun ngambil makatah kawijakan, luiré sakadi nincapang panuréksan palinggihan sané pacang ngranjing ka wawidangan bandara malarapan negepang random check ring genah ngambil tiket parkir. Panuréksan ring genah-genah inucap taler nyarengang petugas TNI miwah Polri.”Kaping kalih, kalaksanayang taler seseleh wiadin patroli gabungan sajroning nuréksain katreptian ring wawidangan periméter bandara,” baos dané.

     Utsaha tiosan taler katincapang saking para petugas bandara tatkala nglaksanayang panuréksan majeng angga wiadin petugas saha taler palinggihan sané ngranjing ka wawidangan sisi udara (airside). “Panreprtian taler katincapang ring terminal kargo miwah regulated agent, sané maprakanti sareng operator jasa sané mapaiketan,” baos dané. Kaping lima, Angkasa Pura I sampun nincapang seseleh miwah panuréksan ring Dépo Pengisian Bahan Bakar Pesawat, tur rajeg nuréksain ring Sreening Check Point (SCP) antuk mastikayang angga sané ngaranjing ka area terbatas kapatutang nyihnayang kartu idéntitas bandara. Pamargin inucap sinarengan antuk nincapang patroli ring SCP 1 miwah 2.

     “Paiketan iriki taler nuréksain samian got ring bandara, raris ngalaksanayang security awareness briefi ng majeng samian mitra bandara,” tuges dané.

     Angkasa Pura I setata rajeg maprakanti tur nglaksanayang koordinasi sareng otoritas bandara ngeninin indik kawijakan panincapan katreptian bandara saha majeng aparat keamanan antuk nguningayang kahanan sané dangan mapoténsi ancaman. Nanging samian pamargin sané kalaksanayang inucap setata anut ring protokol kesehatan.

      “Pamekas majeng calon penumpang miwah angga sané nganggén jasa bandara,wiadin sané kantun wénten ring bandara miwah krama ritatkala nuju bandara, paiketan saking bandara nunas pangampuran pradé pamargin panuréksan inucap nénten arsa ring kayun para kramané. Pamargin inucap kalaksanayang boya ja tios wantah antuk manggihin kaselametan miwah katreptian majeng samian angga,” baos Faik Fahmi. 005/adt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Copyright © Media Bali 2021 | Newsphere by AF themes.